Nachanti Range

kadataka        jhena   kadataka        jhena   kadataka        jhena   kadataka        jhena tat     -te     i-      tei     tathi   nithi   naka    thini tat     –       –       –       kadataka        jhena   kadataka        jhena […]

Jagannatha Astakam

kadAchit kALindI taTa bipina sangIta-karabo mudAbhIrI nArI badana-kamaLa swAda-madhupa ramA, sambhurbrahmA surapati ganeshArchita pado Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |1| bhuje sabye beNum shirasi shikhipuchham kaTi taTe dukuLam netrAnte sahachara kaTAkhyam bidadhate sadA shrImad brundabana basati liLA parichayo Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |2| mahodadhi tire kanakaruchire nILashikhre basan prAsAdAnte sahaja baLabhadreNa baLinAm subhadrA madhyansta sakaLa surasebA […]