Jagannatha Astakam

kadAchit kALindI taTa bipina sangIta-karabo
mudAbhIrI nArI badana-kamaLa swAda-madhupa
ramA, sambhurbrahmA surapati ganeshArchita pado
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |1|

bhuje sabye beNum shirasi shikhipuchham kaTi taTe
dukuLam netrAnte sahachara kaTAkhyam bidadhate
sadA shrImad brundabana basati liLA parichayo
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |2|

mahodadhi tire kanakaruchire nILashikhre
basan prAsAdAnte sahaja baLabhadreNa baLinAm
subhadrA madhyansta sakaLa surasebA basarado
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |3|

krupA pArAbAra saJaLa jaLadoushreNI ruchiro
ramAbANi rAma sphuradmaLa padmekhYaNa mukhah
surendrei-rArAdhyah shrutigaNa shikhA gIta charito
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |4|

rathA ruDho gachhan pathi miLita bhudeba paTalei
stuti prAdurbhAbam pratipade mupA-karnya sadayah
dayA sindhur bandhu sakaLa jagatam sindhu sutAyA
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |5|

parambrahma piDah kubaLaya daLotphulla nayano
nibAsee niLAdrou nihita charaNo-nanta shirasi
rasAnando rAdhA sarasa bapuralingana sukho
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |6|

nabei prArthyam rAjyam na cha kanakamANikya bibhabam
na JAche-ham ramyam nikhiLa janakamyam barabadhum
sadA kALe kALe pramatha patino gitacharito
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |7|

haratwam samsAram drutataramasAram surapate
haratwam pApAnAm bitatimaparAm JAdabapate
aho dInonAthe nihita charaNo-nishitapadam
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |8
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *